Školní družina

O družině

Školní družina má pět oddělení po 30 žácích pro děti z 1. až 5. ročníku.

Vedoucí vychovatelka: Yvona Hájková

Vychovatelky:
1. oddělení – Yvona Hájková
2. oddělení – Lucie Urbánková
3. oddělení – Alena Švestková
4. oddělení – Daniela Trnková
5. oddělení – Renata Bařinová

Provoz školní družiny: ráno 6:30 – 7:45 (příchod do 7:30), odpoledne 11:30 – 17:00

Odchod ze školní družiny je uveden na zápisním lístku. Pokud rodiče vyžadují jiný čas odchodu, vychovatelka musí dostat písemnou žádost. Poplatek za družinu činí 600 Kč za 1. pololetí (nutno zaplatit do 30. 9. 2022) a 900 Kč za 2. pololetí (nutno zaplatit do 31. 1. 2023). Platí se bezhotovostně, číslo účtu 181 702 772/0300. Specifický symbol 401, variabilní symbol bude žáku přidělen třídním učitelem.

Do školní družiny jsou přijímáni žáci od 1. do 5. třídy na základě rodiči řádně vyplněného zápisního lístku, který je uložen u vychovatelky. Žák může být vyloučen ze školní družiny pro opakované porušování Řádu školní družiny, nebo pokud řádně a včas nezaplatí příspěvek na provoz školní družiny.

Ve Střelicích dne 31. 8. 2022 Mgr. Helena Fialová, ředitelka ZŠ Střelice

Stanovení výše příspěvku na provoz ve školní družině na období od 1. 9. 2022 do 30. 6. 2023

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Střelice podle § 123 odst. 2 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a §§ 11 a 14 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, stanovuje úplatu za zájmové vzdělávání žáka ve školní družině na období od 1. 9. 2022 do 30. 6. 2023 ve výši 1500 Kč za školní rok. Úplata může být snížena nebo prominuta, pokud zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z tohoto důvodu pobírá dávky pěstounské péče, tuto skutečnost prokáže ředitelce školy. Žádost o snížení nebo prominutí úplaty se podává písemně na ředitelství školy a doloží se potvrzením o přiznání sociálního příplatku nebo dávky pěstounské péče. Plátce, kterému bude úplata snížena nebo prominuta, je povinen čtvrtletně prokazovat trvání nároku na přiznání sociálního příplatku nebo dávky pěstounské péče. Plátce, který tuto podmínku nesplní, uhradí úplatu v plné výši. Provoz školní družiny v období hlavních prázdnin (červenec – srpen 2023) se nepředpokládá.

1) § 20 až 22 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění 2) § 36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění.