Školní jídelna

Vnitřní řád jídelny

Úvod
Vnitřní řád zařízení školního stravování je vydán podle zákona č. 561/2004 Sb.(školský zákon), vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb. O školním stravování a vyhlášky MŠMT č. 84/2005 Sb. O závodním stravování v platném znění a dalších platných právních předpisů.
Vnitřní řád upravuje práva a povinnosti dětí, žáků, studentů a zákonných zástupců, provoz zařízení a jeho vnitřní režim, podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, ochrany před sociální patologickými jevy a před projevy diskriminace, podmínky zacházení s majetkem ze strany strávníků

1. Školní jídelna Střelice zajišťuje stravování:
Pro děti v základní škole Komenského  2/ 585 v rozsahu 1 oběd denně ve škole za cenu stanovenou finančním normativem podle vyhlášky o stolním stravování.
Pro děti mateřské školy MŠ Školní 1 v rozsahu 1 oběd denně v době pobytu dítěte ve škole (školském zařízení) za cenu stanovenou finančním normativem podle vyhlášky o školním stravování
Pro děti MŠ V Cihelně 2 v rozsahu 1 oběd denně v době pobytu žáka ve škole za cenu stanovenou finančním normativem podle vyhlášky o školním stravování.
Svačiny se vyrábí v MŠ Školní 1

2. Přihlašování ke stravování
Ke stravování se musí strávníci, zaměstnanci řádně přihlásit vyplněním písemné přihlášky, která slouží zároveň jako podklad pro vedení školní matriky školského zařízení. Přihláška musí být kompletně vyplněna a vrácena před zahájením stravování .

3. Ceny stravného

Oběd
Strávníci jsou zařazeni do věkových skupin, pro  které jsou stanoveny tyto finanční normativy:
Děti MŠ 3 – 6 let       55,-Kč
Děti MŠ 7 let             57,-Kč
ZŠ 7 – 10 let               34,-Kč
ZŠ 11 – 14 let             36,-Kč
ZŠ 15 a více let          39,-Kč

Přesnídáveka a svačina v MŠ
Přesnídávka    14,- Kč
Svačina           12,- Kč

Školní rok je trvá od 1. září do 31. srpna.

4. Platba stravného
Složenkou – strávník obdrží každý měsíc kolem 15. dne na následující měsíc
Převodem na účet  181702932/0300
Variabilního symbolu má každý strávník svůj, ten přidělí vedoucí školní jídelny.
Stravné musí být uhrazeno do konce předchozího měsíce na měsíc následující. Případné odhlášky se odečítají v následujícím období. V případě plateb převodem je nutné uhradit nejpozději do 20. dne předchozího měsíce, aby včas byla platba převedena na účet Školní jídelny a mohla být strávníkovi připsána tak, aby od 1.dne následujícího měsíce měl zajištěnou stravu.
Přeplatky se vyúčtovávají jedenkrát ročně (zpravidla po skončení školního roku), nebo v případě, že strávník ukončí stravování. Přeplatky se převádí do dalšího školního roku, pokud strávník (u osob mladších 18 let zákonný zástupce) nepožádá písemně o jeho vrácení. V žádosti musí být uvedeno jakým způsobem má být přeplatek vrácen, v případě převodu hotovosti na účet je třeba uvést číslo účtu.

5. Přihlašování a odhlašování jídla
Obědy  lze odhlásit / přihlásit nejpozději do 14.00 h předchozího dne na www.strava.cz.
Obědy se přihlašují na celý měsíc nebo jen na vybrané dny. Oběd zahrnuje polévku, hlavní jídlo, nápoj, případně další doplněk – zeleninový salát, ovoce, moučník, mléčný výrobek.
Jídelní lístek je sestavován na základě nutričních požadavků, zásad zdravé výživy s ohledem na dodržování spotřebního koše vybraných potravin. Pestrost je uplatňována tak, aby byla zajištěna nejen během dne, ale i týdne a celého měsíce. Dbá se o střídání jídel masitých, polomasitých, bezmasých a zeleninových. Syrová zelenina či ovoce se podávají dle možnosti co nejčastěji. Jídelní lístek je vyvěšen na nástěnkách v prostorách školní jídelny, MŠ a na webových stránkách jídelny.
Školní stravování se uskutečňuje pouze v době pobytu žáka, studenta ve škole. To znamená, že v případě absence žáka musí být oběd odhlášen. Výjimkou je první den nepředpokládané absence – nemoc, kdy může odebrat dítě stravu za sníženou cenu (cenu potravin) do jídlonosičů. Další dny musí stravu odhlásit.

6. Vydávání stravy, stolování
Obědy se vydávají ve dnech školního vyučování od 11.30 do 13,30 h.
Pro strávníky MŠ Školní 1 a V Cihelně 2 je strava dovážena na jejich pracoviště.
Před vstupem do jídelny si odloží žáci tašky v šatně nebo družině.
Do jídelny mohou vstupovat pouze ti, kteří mají v daný den objednanou stravu.
Před odebráním stravy je strávník povinen dodržet základní hygienická pravidla.
Žáci se v jídelně řídí pokyny pedagogického dozoru, který jednotlivé školy stanoví. Dozor dohlíží na příchod žáků do jídelny, jejich chování při stolování, odnášení oběda a použitého nádobí a následný odchod z jídelny. Žáky nenutí k dojídání jídla. Dbá na bezpečnost strávníků, upozorňuje personál na možné nebezpečí z hlediska hygieny a bezpečnosti. Dojde-li k úrazu strávníků, ohlásí dozírající úraz pracovníkům jídelny, kteří poskytnou první pomoc a provedou zápis v knize úrazů.
Při čekání na výdej stravy zachovávají strávníci pravidla slušného chování a řídí se zásadami správného stolování.