Základní škola

Rekonstrukce učebny informatiky

Název projektu: Rekonstrukce učebny informatiky ZŠ a MŠ Střelice

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008704
Žadatel: Základní škola a Mateřská škola Střelice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace
Tisková zpráva

Naše škola je příjemcem projektu „Rekonstrukce učebny informatiky ZŠ a MŠ Střelice“, financovaného z Integrovaného regionálního operačního programu, výzvy č. 68 „Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení – int. pr. CLLD“.

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality ve vzdělávání. Cíle bude dosaženo modernizací odborné počítačové učebny se zaměřením na klíčové kompetence přírodní vědy, cizí jazyk a digitální technologie. Modernizovaná odborná učebna umožní žákům získat kvalitnější vzdělání a zároveň i lepší výchozí postavení při přestupu na navazující studium na střední školu a následné uplatnění se na trhu práce.

Cílem projektu je také zajištění rovného přístupu ke vzdělávání všech žáků školy. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím bezbariérového přístupu osob tělesně znevýhodněných do nově zrekonstruovaných a projektem vybavených učeben. Tím projekt reaguje na dnešní snahu poskytnout všem občanům rovný přístup jak ke vzdělání, tak i v dalších sférách života.

V neposlední řadě je cílem projektu zpříjemnění pobytu žáků i pedagogických pracovníků školy spočívající v úpravě zeleně a venkovního prostranství.

Výuka ve zmodernizované třídě bude odpovídat dnešním požadavkům, bude si klást za cíl být pro samotné žáky atraktivnější a probudit u nich zájem o další učení a poznání, zlepšit jejich studijní výsledky a celkově je připravit k budoucímu uplatnění na trhu práce.

Doba realizace projektu: 1. 5. 2018 – 31. 8. 2019

Celkové způsobilé výdaje projektu: 2 871 056, 00 Kč

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

Mgr. Helena Fialová
Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Střelice