Základní škola

Speciální pedagog

Činnost speciálního pedagoga

S čím je možné obracet se na speciálního pedagoga?
Standardní činnosti výchovného poradce jsou dány Vyhláškou č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v příloze č. 3, z níž vyjímáme:

Konzultační, poradenské a intervenční práce:
• intervenční podpora při realizaci plánu pedagogické podpory a individuálního vzdělávacího plánu
• dlouhodobá i krátkodobá speciálně pedagogická péče o skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
• průběžné vyhodnocování účinnosti podpůrných opatření pro žáky se SVP
• úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů
• individuální konzultace pro rodiče a pedagogické pracovníky
• konzultace s pracovníky školských a dalších poradenských zařízení

Metodické, koordinační a vzdělávací činnosti:
• příprava a průběžná úprava podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
• metodická pomoc pedagogickým pracovníkům
• kooperace se školskými poradenskými zařízeními

Diagnostika a depistáž:
• vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
• vytýčení hlavních problémů žáka, nastavení podpůrných opatření
• vedení dokumentace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Domluva konzultace emailem.