Základní škola

Výchovný poradce

Činnosti výchovného poradce

S čím je možné obracet se na výchovnou poradkyni?
Standardní činnosti výchovného poradce jsou dány Vyhláškou č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v příloze č. 3, z níž vyjímáme:
Mezi standardní činnosti výchovného poradce patří činnosti poradenské, metodické a informační.

Poradenské činnosti:
• kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků
• poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků – ve spolupráci s třídním učitelem
• spolupráce se školskými poradenskými zařízeními – střediskem výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy
• zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích úřadů práce
• poskytování služeb kariérového poradenství žákům – cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám

Metodické a informační činnosti:
• metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků
• poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích, možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům
• vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření

V uvedených oblastech je možné obracet se na výchovnou poradkyni v době konzultačních hodin v pondělí 7.15 – 7.45 hodin. Ostatní dny po telefonické domluvě.

Kontakt: sylva.hradecna@skolastrelice.cz