Údaje k bezhotovostním platbám

Číslo účtu pro platby školného v MŠ a ŠD, potřeb do výuky, výletů a škol v přírodě:
181702772/0300
Variabilní symbol je vždy evidenční číslo žáka.

Číslo účtu pro platby za stravné v MŠ a ZŠ:
181702932/0300
Variabilní symbol je vždy evidenční číslo přidělené školní jídelnou.

Školné v MŠ a ŠD je placeno dvakrát ročně. První platba je splatná do 15. října a zahrnuje školné za září až prosinec. Druhá platba je splatná do 15. března a zahrnuje školné za leden až červen.

Výše platby školného v MŠ je 500,- Kč za 1 měsíc, v ŠD 100,- Kč za 1 měsíc.