Základní škola

ŠPP

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště ZŠ a MŠ Střelice zajišťuje specializované pedagogické činnosti, a to na základě vyhlášky č. 72/ 2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.

Činnost poradenského centra školy zajišťují:
• výchovný – kariérový poradce: Ing. Sylva Hradečná
• školní metodik prevence: Mgr. Blanka Dalecká
• školní speciální pedagog: Mgr. Marcela Bezoušková

Konzultační hodiny ve školním roce 2019/2020:
• Výchovná poradkyně – pondělí 7:15 – 7:45 hodin, jiný termín lze domluvit emailem: sylva.hradecna@skolastrelice.cz
• Metodička prevence – úterý 7:30 – 7:50 hodin, jiný termín lze domluvit emailem: blanka.dalecka@skolastrelice.cz
• Speciální pedagožka – schůzku lze domluvit emailem: marcela.bezouskova@skolastrelice.cz

Zajišťujeme:

Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
• vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
•  poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
•  sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření
•  spolupráce a komunikace mezi školou a zákonnými zástupci
•  spolupráce školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními

Péče o nadané žáky
• podpora vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných

Kariérové poradenství
•  kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění

Prevence a intervence školní neúspěšnosti a rizikového chování
• prevence školní neúspěšnosti podpora vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami
•  průběžná a dlouhodobá péče o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení
•  předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace
•  průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou
•  včasná intervence při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů

Metodická podpora pro rodiče a učitele
•  metodická podpora učitelům při použití speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy
•  spolupráce a komunikace mezi školou a zákonnými zástupci