Základní škola

Charakteristika školy

Základní škola a Mateřská škola Střelice je právním subjektem zřízeným Obcí Střelice a zahrnuje tyto součásti:

Základní škola, Komenského 585/2, Střelice: 1. – 9. ročník, kapacita 500 žáků,
Mateřská škola, Školní 814/1, Střelice: kapacita 84 dětí 3 třídy,
Mateřská škola, V Cihelně 690/6, Střelice: kapacita 46 dětí, 2 třídy,
Školní družina, Komenského 585/2, Střelice: kapacita 180 žáků, 5 oddělení,
Školní jídelna, Komenského585/2, Střelice: kapacita 700 stravovaných,
Školní jídelny – výdejny stravy ve dvou budovách MŠ: kapacita 150 stravovaných.

Základní škola je součástí střediskové obce, kam se sjíždějí žáci z okolních obcí: Radostic, Omic, Troubska a částečně z Prštic a dalších obcí. Ve Střelicích je zavedena doprava IDS, žáci přijíždí do školy autobusem nebo vlakem, popřípadě je rodiče dopravují autem. Na železniční zastávce Střelice horní se nachází železniční uzel směr Brno Jihlava a Brno Znojmo. Organizace vyučování, začátek i konec se vždy musí přizpůsobit jízdním řádům. V případě potřeby vedení školy vstupuje do jednání s dopravním podnikem a je hledán koncensus při úpravě jízdního řádu.

Základní škola disponuje jednopodlažní budovou na ulici Komenského ve Střelicích. Stavba se nachází na kopci v rozsáhlém parku, jižní stranu obklopuje zahrada a v západní části školního areálu se nachází atletické hřiště s možností využití pro míčové hry na umělém povrchu, volejbal a tenis. Toto hřiště je celoročně otevřené veřejnosti. Část na volejbal a tenis je možné si mimo vyučování pronajmout u správce sportovní haly, která byla postavena jižně jako pokračování hlavní budovy školy. Sportovní hala je plně využívána k výuce tělesné výchovy, sportovních her a sportovních kroužků.

Stručná charakteristika školy
Základní škola poskytuje základní vzdělání. Směřuje k naplnění kompetencí stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Kompetence představují soubory znalostí, dovedností, návyků a postojů, které jsou využitelné v učení i v životě a umožňují žákům efektivně a odpovídajícím způsobem jednat v různých situacích. Celkově je učební program sestaven tak, aby žák ZŠ měl možnost se seznámit v rozumné míře s nejrůznějšími obory lidské činnosti. Ze školy by měla vycházet všestranně harmonicky rozvinutá osobnost, ne specialista. Škola dává žákům (rodičům) možnost volby ve volitelných předmětech do naplněnosti tříd, nepovinných předmětech a kroužcích.
V 7. ročníku si žáci volí druhý cizí jazyk a mají možnost si vybrat němčinu, francouzštinu nebo ruštinu. Taktéž v 7. ročníku se rozhodují mezi volitelnými předměty anglickou konverzací a sportovními hrami. V 8. ročníku se rozhodují mezi výukou společenskovědního semináře nebo semináře z přírodopisu.
Od 2. ročníku je na naší škole vyučován nepovinný předmět náboženství.

V rámci inkluzivního vzdělávání škola čelí neprospěchu žáků a jejich nechuti se vzdělávat. Individuálním přístupem v hodinách, nebo v hodinách speciální pedagogické péče a doučování, i za pomocí asistentů pedagoga se daří žáky úspěšně provést základním vzděláním a připravit je na studium na střední škole. Taktéž je věnována nemalá pozornost žákům nadaným, a to již od 1. ročníku ZŠ.