Základní škola

Školní parlament

Školní parlament – spolurozhodování žáků o životě školy
Školní parlament je prostor pro zapojení žáků do života školy, podporuje zodpovědnost žáků za vlastní vzdělávání. Organizační struktura školního parlamentu umožňuje všem žákům mít podíl na životě školy, formou návrhů a připomínek k různým aspektům života školy.
Zástupci žáků ve školním parlamentu se pravidelně setkávají, přednášejí návrhy a připomínky žáků ke vzdělávacím procesu, prostředí, vzájemnému soužití ve škole. Společně je projednají, vyjadřují se k nim a realizují potřebná opatření. Školní parlament dává podněty, otázky a návrhy vedení školy, učitelům, kteří na ně reagují, probíhá vzájemný dialog pro nalezení optimálního řešení.
Školní parlament je součástí Školního vzdělávacího programu:
Školní parlament. Žáci se podílí na řízení školy prostřednictvím školního parlamentu, kde dávají podněty a připomínky k životu a organizaci školy, navrhují a sami organizují své vlastní projekty.
Kompetence sociální a personální budujeme formami sociálního učení. Snažíme se děti zapojit do organizace činnosti školy (školní parlament a třídní i ročníkové komunitní kruhy).
Do oblasti prevence sociálně patologických jevů jsou zapojeni žáci prostřednictvím žákovského školního parlamentu.
(ze ŠVP „Svobodná základní škola“)
Prostřednictvím školního parlamentu žáci navrhují projekty, školní parlament projekt organizuje nebo podpoří žáky školy, kteří mají zájem projekt realizovat.
Školní parlament je prostředkem pro přenos informací mezi všemi třídami, spolupráci napříč ročníky.
Školní parlament pomáhá žákům při řešení problémů ve vzdělávání, ve vztazích mezi žáky, mezi žáky a učiteli. Podílí se na tvorbě pravidel vzájemného soužití ve škole a podporuje jejich dodržování.
Školní parlament je součástí naplňování vzdělávacích cílů školy v tématech výuky: osobnostně sociální výchova, výchova demokratického občana.

Organizace činnosti školního parlamentu
Žáci volí pro každý školní rok své zástupce do školního parlamentu. Žáci jednotlivých tříd ze 5. – 9.ročníku volí dva zástupce. Každého setkání školního parlamentu se účastní alespoň jeden ze zástupců třídy.
V rámci školního parlamentu je zvolen předseda a dva místopředsedové, kteří moderují setkání školního parlamentu a zastupují školní parlament při jednáních s vedením školy a dalšími subjekty.
Z každého setkání je výstupem zápis o průběhu a závěrech setkání. Ve škole je umístěna informační nástěnka, kde se mohou všichni žáci seznámit se zápisem.
Podněty žáci průběžně předávají svým zástupcům před následujícím setkání a po setkání informují zástupci ve třídě o závěrech ze školního parlamentu. Třídní učitelé poskytují prostor zástupcům ve školním parlamentu, aby mohli ve svých třídách sbírat podněty a informovat o závěrech ze setkání.
Činnost školního parlamentu koordinuje učitel pověřený vedením školy, který se účastní setkání školního parlamentu, společně s předsedy a místopředsedy organizuje a moderuje setkání. Na poradách učitelů informuje o činnosti školního parlamentu a podporuje dialog mezi školním parlamentem a pedagogickým týmem školy.
Setkání školního parlamentu se mohou zúčastnit ostatní žáci a učitelé jako hosté.
Z obsahu setkání – V průběhu setkání má každý člen parlamentu prostor pro sdělení připomínek a námětu z jednotlivých tříd. Jsou probrána řešení podnětů z předchozího setkání. Probíhá diskuse nad důležitými připomínkami, vzkazy a událostmi ve škole. Rozděluje se práce mezi členy parlamentu, která pak probíhá v čase mezi jednotlivými setkáními.

Stanovy Školního parlamentu
• Členové ŠP jsou voleni svými spolužáky na začátku školního roku. Svou funkci zastávají v příslušném školním roce, v případě nutnosti mohou být nadpoloviční většinou svých spolužáků odvoláni a na jejich místo zvolen jiný třídní zástupce
• Zvolený člen je povinen se pravidelně zúčastňovat všech řádných i mimořádných jednání ŠP, v případě nutnosti se omluvit a sjednat za sebe náhradu / zvoleného zástupce /
• Všichni členové ŠP mají navzájem zcela rovnoprávné postavení, v případě hlasování platí 1 člen = 1 hlas. Přítomní dospělí hlasovací právo nemají
• Každý člen ŠP má za povinnost informovat pravdivě své spolužáky o průběhu jednání, o projednávaných problémech a rozhodnutích, ke kterým ŠP dospěl.
• Rozhodnutí ŠP jsou pro všechny žáky závazná.
• ŠP nebude zasahovat do školních záležitostí, jejichž rozhodování a posuzování patří do pravomocí ředitelky školy. Rozhodnutí ředitelky školy a vedení školy bude respektovat.
• V případě, že práce ŠP bude pouze formální, může ředitelka školy jeho činnost kdykoliv ukončit.