Vážení rodiče,
dovoluji si Vás požádat o přečtení následujících řádků ohledně voleb do školské rady.

V pondělí dne 14. 11. 2022 v rámci třídních schůzek rodičů se uskuteční volby dvou členů do školské rady z řad zákonných zástupců žáků. Oslovuji Vás s požadavkem, abyste se vyjádřili, zda máte či nemáte zájem kandidovat na člena školské rady. Zájemci o tuto funkci se přihlaste emailem třídnímu učiteli.

Případné zájemce prosím o krátké sdělení:
Jméno a příjmení
Datum narození
Trvalé bydliště
Zaměstnání
Něco o sobě směrem ke školské radě

Návrhy, prosím, posílejte do konce října 2022.

Status školské rady se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. § 167, § 168, školský zákon, v platném znění. Co je úkolem školské rady (§168):

1) Školská rada
a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
i) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

2) Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.

3) O schválení dokumentů uvedených v odstavci 1 písm. b) až d) rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání, nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené v odstavci 1 písm. b) až d) do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.

Ve Střelicích dne 22. 9. 2022

Mgr. Helena Fialová
ředitelka školy