Mateřská škola

Informace o MŠ

Mateřská škola je součástí základní školy a jejím zázemím jsou dva areály s budovami MŠ a školními zahradami, vybavenými hracími prvky, pískovištěm, mlhovištěm a pítky k zajištění pitného režimu dětí během pobytu venku. V hlavní budově na ul. Školní jsou tři třídy stejné velikosti, které navštěvují děti věkově smíšené. V přízemí je umístěna třída Motýlků, v prvním patře třída Sluníček a Kytiček. Každá třída má vlastní osobitý charakter vybavení a barevného ladění, k sobě šatnu a umývárnu.

Třída Motýlků:


Třída Sluníček:

Třída Kytiček:

Areálu V Cihelně dominují dvě budovy MŠ, v každé je vybavena jedna třída s vlastním zázemím. Do třídy Koťátek jsou z prostorových důvodů umísťovány mladší děti do maximálního počtu 18 dětí, třída Myšek je situována do nové modulární budovy.

Třída Koťátek:

Třída Myšek:

Provoz MŠ v obou areálech je zajištěn od 6:30 do 16:30 hod.

Rodiče mohou děti přivádět dle vlastní potřeby do 8:30 hod., děti s povinným předškolním vzděláváním do 8:15 hod.

Předškoláci jsou od úplaty za vzdělávání osvobozeni, včetně dětí s odloženou školní docházkou.

Naším cílem je:
• aby se děti v mateřské škole cítily příjemně, bezpečně a spokojeně
• aby školka byla místem, kde nacházejí kamarády a vznikají první přátelství
• aby se těšily, co budou dělat, o čem si budou vyprávět a na co si budou hrát
• aby prožily toto krásné období bezstarostně a byly připraveny na školní povinnosti

Denní režim 

Od

Do

Aktivita

6.30

7.30

scházení dětí ve třídě Motýlků, V Cihelně ve třídě Myšek, převážně spontánní aktivity, zaměřené na hry a zájmovou činnost, řízené činnosti individuální a skupinové

7.30

8.30

rozdělení dětí do svých tříd, ranní činnosti v centrech aktivit, didakticky cílené činnosti, spontánní učení individuální a ve skupinkách, jazykové chvilky, smyslové hry

8.15

ukončený příchod předškoláků, cílené individuální činnosti

8.30

9.15

tělovýchovná chvilka, svačina

9.15

9.45

řízené činnosti a aktivity dětí zaměřené na výchovu a vzdělávání, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj

9.45

9.55

ovocná přesnídávka

9.55

12.00

příprava na pobyt venku, pobyt venku, pohybové aktivity, hygiena

12.00

oběd

12.30

12.40

odchod dětí z MŠ po obědě

12.30

14.30

odpočinek a spánek dětí respektující rozdílné potřeby dětí

13.30

klidové činnosti pro děti, jejichž potřeba spánku je nižší

14.30

14.45

svačina

14.45

odcházení dětí z MŠ

14.45

16.30

odpolední zájmové činnosti dětí, pokračování cílených činností, v případě pěkného počasí pobyt na školní zahradě

15.30

sloučení dětí do třídy Motýlků, V Cihelně do třídy Myšek

16.30

ukončení provozu MŠ

Zástupkyně ředitelky pro předškolní vzdělávání: Zuzana Hloušková